ความสำคัญในการวิจัย พัฒนาระบบ Bio filter

บริษัท ไพน์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้ให้ความสำคัญในการวิจัย พัฒนาระบบ Bio filter อย่างมาก ได้ลงทุนสำหรับการทดลองอย่างต่อเนื่อง ทำให้เรามีข้อมูลตัวแปรจำนวนมาก รวม bacteria culture จำนวนหลายสายพันธ์ที่เหมาะสมตามอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ซึ่งสามารถออกแบบติดตั้งระบบบำบัดอากาศ emission gas ที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับการบำบัดสารมลพิษ กลุ่ม Solvent รวมทั้งการบำบัดกลิ่นไม่ที่พึงประสงค์ (Odorous) ดังกล่าวข้างต้น

ข้อดีของ Bio filter , Bio scrubber ในการบำบัดสารประเภท solvent หรือ การบำบัดกลิ่น

  • มีประสิทธิภาพการบำบัดก๊าซสูงกว่าระบบแบบดั่งเดิมบำบัดอื่นๆ
  • ลดความรุนแรงของกลิ่น (Odor intensity)
  • จะมีค่าใช้จ่ายประจำ และดูแลระบบถูกว่าระบบอื่นค่อนข้างมาก
  • น้ำเสียที่เหลือจากการระบบบำบัดอากาศ จะมีความเป็นพิษน้อยกว่าระบบอื่นมาก เนื่องจากมีการผ่าน Toxics degradation. ส่วนมากสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ผิดกับระบบอื่นซึ่งมักจะสะสมความเป็นพิษในน้ำเสียมาก
  • สามารถส่งน้ำเสียน้ำเสียส่วนใหญ่กลับสูระบบบำบัดน้ำได้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(environmental friendly)กว่าระบบบำบัดอย่างอื่น ซึ่งมักจะเป็น Hazardous Waste
  • ภายหลังจากผู้ผลิตทำการติดตั้ง และ bio filter-scrubber start up โดยผู้ที่มีประสบการณ์จะปรับแต่งให้เหมาะสำหรับแต่ละโรงงานหรือผู้ใช้งานการบำรุงรักษาระบบง่าย ไม่ซับซ้อน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่เหมาะที่จะใช้ Bio filter ได้ประเภทโรงกลั่นจำนวนมาก ได้สร้างสารไอระเหยหรือ (Volatile Organic Compounds), สารละลาย (solvent ) ,และกลิ่น เช่นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด หรือ Eastern Sea broads ซึ่งเป็นเขตพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มที่มีระบายสารระเหยมาก ในเขตควบคุมมลพิษ โรงงานเหล่านี้อาจจะต้องมีระบบบำบัดที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด

โครงการที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment , EIA) โดยเฉพาะในเขตพื้นควบคุมมลพิษ โรงงานต่างต้องมีการบำบัดมลพิษ บำบัดมลพิษอากาศ น้ำ และกากอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ใน EIA ของแต่ละโครงการ ปัจจุบันโครงการใหม่หรือแม้นแต่ส่วนขยายโครงการที่อยู่ในเกณฑ์ที่ผ่าน EIA ยังต้องผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังต้องผ่านความเห็นโดยองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ- (กอสส.) หรือ EHIA ซึ่งกำเนิดตามรัฐธรรมนูญปี 2550 บัญญัติไว้เพื่อดูแล การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน

เอกสารเรียบเรียงโดย สมบัติ สุรินทร์รัฐ   สงวนลิขสิทธิ์ @copy right 2011