ระบบบำบัดมลพิษอากาศ สำหรับอาคาร Air Pollution Control System for commercial Building.

นอกเหนือจากมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว อาคารขนาดใหญ่และโครงการต่างๆขนาดกลางถึงใหญ่หลายประเภทที่เข้าข่ายถูกบังคับให้ควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด

อาคารสำนักงานขนาดใหญ่ในภาพอาคารกสิกรไทย สำนักงานเมืองทองธานีที่ใช้เป็นศูนย์รวมเก็บข้อมูล Computer ในกรณีฉุกเฉิน เมื่อไฟฟ้าดับจะต้องมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำรองซึ่งสามารถทำงานได้ทันทีเพื่อมิให้ข้อมูลของคอมพิวเตอร์สูญหาย เครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง เมื่อเปิดทำงานถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ซึ่งตามพรบ.ส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อม ปี 2535 ควบคุมมิให้ปล่อยมลพิษโดยมิได้บำบัด

poll_03
poll_04

โครงการ : อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานเมืองทองธานี  Customer : บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด

บริษัท ไพน์ เทรดดิ้ง จำกัด

ความต้องการของธนาคาร กำหนดให้ต้องบำบัดมลพิษอากาศ นอกจากค่ามลพิษที่ปล่อยออกบำบัดให้ต้องอยู่ในขอบข่ายที่กฎหมายกำหนดแล้วจะต้องออกแบบอุปกรณ์ให้มองจากภายนอกดูเรียบร้อย ทัศนียภาพต้องไม่ขัดกับอาคาร

เราจึงออกแบบระบบบำบัดมลพิษอากาศแบบผสมหลายกลไก Combination Air pollution control system ดูแลรักษาง่าย รวมทั้งการที่บริษัท ไพน์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ประเภทนิติบุคคล ภายหลังการออกแบบติดตั้งอุปกรณ์เสร็จสิ้น ได้ทำการตรวจวัดปริมาณมลพิษอากาศขณะใช้งาน และจัดทำรายงานตามแบบ รว.1, 3 ตามระเบียบกฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรม และตามกฎหมายที่กำหนดโดยกรมควบคุมมลพิษ

poll_05

การตรวจวัดมลพิษอากาศตามมาตรฐานที่กำหนดโดย US-EPA

บริษัท ไพน์ เทรดดิ้ง จำกัด จึงออกแบบระบบบำบัดมลพิษอากาศแบบผสมหลายกลไก Combination Air pollution control system ดูแลรักษาง่าย รวมทั้งการที่บริษัท ไพน์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ประเภทนิติบุคคล ภายหลังการออกแบบติดตั้งอุปกรณ์เสร็จสิ้น ได้ทำการตรวจวัดปริมาณมลพิษอากาศขณะใช้งาน และจัดทำรายงานตามแบบ รว.1, 3 ตามระเบียบกฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรม และตามกฎหมายที่กำหนดโดยกรมควบคุมมลพิษ

ทั่วโลกมีความตื่นตัวทางด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สำหรับประเทศไทย มีกฎหมายใหม่ๆที่ออกมาใช้บังคับทางแวดล้อม ทั้งโรงงานโครงการต่างๆหลายประเภท ตั้งแต่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ จะต้องผ่านการทำ EIA และกฎหมายที่กำหนดโดยรัฐธรรมนูญปี 2550 กำหนดให้โครงการที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนต้องทำ HIA โดยจะต้องประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน