บริษัท ไพน์ เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท ไพน์ เทรดดิ้ง จำกัด บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมสำหรับลูกค้า ให้คำปรึกษา รวมถึงการออกแบบและการติดตั้งระบบบำบัดมลพิษอากาศโดยบุคลากรที่มีคุณวุฒิความชำนาญ ผ่านงานมานาน สำหรับหน่วยงานองค์กรและโรงงานอุตสาหกรรม

Air Pollution control system ระบบบำบัดมลพิษอากาศโรงงาน

ปัญหาเรื่องมลพิษโรงงานกำลังเป็นที่จับตามองโดยภาครัฐและจากทางสังคม กฏหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับมลพิษอากาศโรงงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ฯ ดังนี้

 • มลพิษอากาศที่ขึ้นจากขบวนการผลิต รอบๆบริเวณที่พนักงานทำงาน(Working Area air pollution)
 • มลพิษอากาศที่ปล่อยออกจากปล่อง(Stack) กฏหมายระบุให้ต้องติดตั้งระบบบำบัด (Air pollution control system)โดยมิให้ใช้วิธีการเจือจาง ค่าที่ปล่อยออกนอกโรงงานจะต้องมีค่าไม่เกินตามประกาศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

Air pollution control system for Working Area and stack.

โรงงานประสพปัญหาบริเวณหน้าเตาหลอมตะกั่ว เมื่อใส่ก้อนตะกั่วเข้าสู่เตาหลอม จะเกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจำนวนมากและควันฟุ้งกระจายไปส่วนต่างฯของในอาคาร การแพร่กระจายของฝุ่น Lead และ particulate บริเวณที่ทำงาน (Working Area) เดิมตรวจวัดค่าเกินมาตราฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทยสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสำหรับลูกจ้าง โรงงานกำหนด ซึ่งเป็นหน้าที่ที่โรงงานจะต้องทำการแก้ไข และต้องรายงานตามแบบ สอ.2   สอ.3

แสดงภาพเปรียบเทียบ ขณะที่พนักงานนำตะกั่วเข้าเตาหลอมเกิดฝุ่นที่ฟุ้งกระจายมาก เปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง Hood duct and Air pollution control system.

บริษัท ไพน์เทรดดิ้ง จำกัด ได้เข้าดำเนินการออกแบบและปรับปรุงระบบ Hood  Duct system รวมถีงระบบบำบัด ชนิด Wet scrubber เพื่อแก้ไขปัญหาที่โรงงานประสพอยู่ ในภาพเปรียบเทียบบริเวณเตาหลอมตะกั่ว ขณะที่ใส่กะตั่วเพื่อหลอม  ภาพแสดงการเปรียบเทียบก่อนการปรับปรุงจะมีฝุ่นฟุ้งกระจายในอาคารโรงงานเป็นวงกว้าง แต่ภายหลังการปรับปรุงฝุ่นที่เคยฟุ้งหายไปอย่างเห็นได้ชัด  ผลการตรวจวัดค่ามลพิษบริเวนหน้าเตาหลอม ได้ดังนี้

Parameter ก่อนปรับปรุง Before Improvement หลังการปรับปรุง After Improvement เกณฑ์มาตราฐาน*(mg/m3)
  Total dust      (mg/m3)  ฝุ่นเกินมาตราฐาน  0.602  15
  Lead- ตะกั่ว    (mg/m3)  วัดค่าเกินกำหนดค่อนข้างมาก  0.108  0.2
  Tin                  (mg/m3)  –  <0.301  2

* มาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในที่ทำงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม(สารเคมี)

สำหรับปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกนอกโรงงาน โดยการตรวจวัดที่ Stack

Parameter หลังการปรับปรุง After Improvement เกณฑ์มาตราฐาน*(mg/m3)
  Total dust      (mg/m3) 19.14 300
  Lead- ตะกั่ว    (mg/m3) 2.066 20
  Tin                  (mg/m3) 0.008 N/A

ข้อมูลการออกแบบระบบโดยสังเขป

 • การดูดจาก Hood แบบต่างๆ  จำนวนทั้ง 28 จุดดูดรวมเข้าท่อหลัก 1 ท่อ การคำนวนให้แต่ละท่อกิ่งมีแรงดูดและปริมาณลมตามที่ออกแบบไว้
 • ติดตั้งระบบบำบัดชนิด  Counter current packing media  Wet scrubber, material FRP

ตัวอย่างปัญหามลพิษอากาศฝุ่นในพื้นที่ทำงาน ก่อนปรับปรุง

ภาพการผลิตจากเตาหลอมโลหะ โรงงานผลิตอุปกรณ์สำหรับห้องน้ำ(Sanitary fittings) ก่อให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจำนวนมาก

 • ก่อให้เกิดปัญหาค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ทำงานมีค่าเกินมาตราฐาน
 • ฝุ่นที่เกิดจำนวนมาก รวมน้ำหนักประมาณ  1 ตัน ภายใน 5 ถึง 8 วัน   filter bag houseเดิม ที่ออกแบบไม่ถูกต้อง ที่ติดตั้งแล้วไม่สามารถเก็บฝุ่นได้ อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่น Odor control system.

ในขบวนการหลายประเภท  ได้แก่ผลิตอาหาร มักจะก่อเกิดมลพิษทางอากาศ  ที่เกิดจากเศษชิ้นส่วนของสัตว์ และระบบบำบัดน้ำเสีย  ทำให้เกิดกลิ่น (Odorous air pollution)  ก่อให้เกิดการร้องเรียนจากชุมชนรอบโรงงาน  ระบบบำบัดมลอากาศพิษระบบพื้นฐานทั่วไป ถึงแม้นจะบำบัดมลพิษอากาศได้ตาม กฎหมายกำหนด โดยมากไม่สามารถบำบัดกลิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ไพน์เทรดดิ้ง จำกัด มีนวตกรรมด้านการบำบัดกลิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยขบวนการ Bioremediation  สามารถบำบัดกลิ่นจากโรงงาน กลุ่ม ผลิตอาหาร และกลุ่มอุตสากรรมที่ต้องใช้ทินเนอร์ solvent  สามารถบำบัด และลดกลิ่นได้อย่างดีเยี่ยม  ยืนยันจากการวิเคราะห์สารมลพิษที่หน่วยงาน และวิเคราะห์โดยห้องปฎิบัตการ ค่าการบำบัด removal efficiency ตั้งแต่ 75-99 %  ขึ้นกับวัตถุประสงค์ของลูกค้า สามารถแก้ไขปัญหาการร้องเรียนจากชุมชนได้ดีเยี่ยม ทุกโครงการที่บริษัทไพน์เทรดดิ้งติดตั้งและใช้งานได้รับการยอมรับจากชุมชน และโรงงานสามารถทำการได้เป็นปกติและยั่งยืน

ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่น Odor control system.

ลูกค้าที่ บริษัท ไพน์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้ให้คำปรึกษา ออกแบและติดตั้งระบบบำบัดมลพิษอากาศดังนี้

Our Customer : ตัวรายชื่อลูกค้าที่ได้ให้บริษัท ดำเนินการออกแบบติดตั้ง ระบบำบบัดมลพิษโรงงาน

 • โรงงาน บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด เคลือปูนซิเมนต์ไทย
 • CPF – บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 • โรงงานนเคลือปูนซิมเนต์ไทย
 • Ital Thai Engineering , ธนาคารกสิกรไทย จก(มหาชน)
 • IRPC  Public Company Limited , Mitsubishi Motor
 • โรงงานชั้นนำอื่นๆอีกจำนวนมาก

ผลงานการออกแบบ ติดตั้งระบบ ของบริษัท ไพน์ เทรดดิ้งจำกัด ลูกค้ามีความพึงพอใจ และมีการสั่งเพิ่มเติมในโครงการถัดไปเสมอ