ปัญหาชุมชนร้องเรียนมลพิษอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม

รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหา

เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ได้กำหนดถึง HIA การคำนึงสุขภาพของชุมชนรอบๆแหล่งกำเนิดมลพิษ การควบคุมมลพิษนอกจากจะทำให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว มลพิษต่างๆยังต้องไม่ไปทำให้ชุมชนข้างเคียงโรงงานมีผลกระทบต่อสุขภาพ

มลพิษอากาศหรือปัญหากลิ่นที่เกิดจากขบวนผลิตของโรงงาน เช่น ไอระเหย ฝุ่นละออง เขม่าควัน การปล่อยออกจากปล่องทำให้มีผลกระทบต่อชุมชน ประชาชนอาจร้องเรียนไปยังเจ้าพนักงานผู้ควบคุมมลพิษ ได้แก่หน่วยงานต่างๆ เช่น เทศบาล หรือ อบต. (โดยการกระจายอำนาจของ กรมควบคมุมลพิษตาม พรบ.ส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี 2535 )

การแก้ไขปัญหานี้จึงจะต้องปรับปรุงทั้งทางด้านเทคนิด คือสร้างอุปกรณ์บำบัดมลพิษอากาศให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักวิชาการควบคุมมลพิษ และต้องดำเนินการด้านกฎหมาย โรงงานจะต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อแสดงหน่วยงานต่างให้เห็นว่า การดำเนินการของโรงงานเป็นไปตามที่กฎหมายบังคับไว้อย่างเคร่งครัด

กรณีศึกษา

โรงงานทำการปรับปรุงระบบบำบัดมลพิษ 
โรงงานได้จ้างบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหา แต่เนื่องจากมลพิษอากาศ (Air pollution) เป็นเรื่องมีรายละเอียดค่อนข้างมาก และโครงสร้างของมลพิษแตกต่างกันไปขึ้นกับอุตสาหกรรมแต่ละประเภท เอกชนบางรายที่รับงานปรับปรุงระบบบำบัด ไม่ทราบประเด็นปัญหามลพิษอากาศอย่างแท้งจริง จึงสร้าง ระบบ wet scrubber เป็นการบำบัดโดยใช้น้ำ แต่ไม่สามารถดับกลิ่นที่เกิดขึ้นได้ รวมทั้งได้ออกแบบติดตั้ง stack ค่อนข้างสูง ซึ่งสูณเสียเงินไปไม่น้อย แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา และไม่สามารถพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพของระบบบำบัดดังกล่าวได้ ปัญหาการร้องเรียนยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1(1)

สภาพอุปกรณ์ก่อนการปรับปรุงเดิม

2(1)

การติดตั้งท่อ แบบเหลี่ยมเข้ากับท่อเดิม ซึ่งไม่ได้คำนวนตามหลักการออกแบบทางวิศวกรรม ทำให้ขาดประสิทธิภาพในการดูด

ระบบบำบัด wet scrubber และ stack ซึ่งสร้างโดยบริษัทเอกชน ไม่สามารถบำบัดมลพิษอากาศได้ตามวัตถุประสงค์

บริษัท ไพน์ เทรดดิ้ง จำกัด รับดำเนินการการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนจากโรงงาน ต่อมาโรงงานดังกล่าวว่าจ้างให้ บริษัท ไพน์ เทรดดิ้ง จำกัด เข้าดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

บริษัท ไพน์ เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งขึ้นทะเบียนต่อกรมโรงงานเป็นนิติบุคคล บริษัทที่ปรึกษา ผู้ควบคุมมลพิษ อากาศ น้ำ และการจัดการกากอุตสาหกรรม เพื่อให้คำปรึกษา ออกแบบระบบบำบัดมลพิษ รวมถึงการติดตั้งระบบให้และภายหลังการติดตั้งระบบบำบัดใหม่ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบำบัด เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฎหมายกำหนด ดังโดยขั้นตอนการดำเนินการดังต่อไปนี้

  • จำแนกประเภท และตรวจสอบค้นหาประเด็นปัญหาสารที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษอากาศ
  • ออกแบบติดตั้งระบบบำบัดมลพิษ ด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับชนิดของมลพิษอากาศ เพื่อให้มีประสิทธิภาพลดมลพิษ
  • ภายหลังการปรับปรุง ทำการตรวจวัด วิเคราะห์มลพิษอากาศโดยทีมงาน บริษัทที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน
  • สรุปการปรับปรุงระบบบำบัด และจัดทำรายงานที่สอดคล้องกับกฏหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน
  • ดำเนินการจัดทำรายการคำนวนระบบบำบัดมลพิษอากาศ พร้อมรับรองโดยวิศวกรสิ่งแวดล้อม สำหรับกรมโรงงาน

ภาพระหว่างทำการปรับปรุงระบบบำบัดโดย บริษัท ไพน์ เทรดดิ้ง จำกัด

3(1)

 เปลี่ยนถัง Wet scrubber แทนระบบเดิม

4 (1)

 ปรับปรุงระบบท่อและ Hoodใหม่ เพิ่มเติม

5

 ปรับปรุงระบบท่อและ Hoodใหม่ เพิ่มเติม

6

เปลี่ยนพัดลมใหม่ ในขนาดที่เหมาะสม

การเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์สารมลพิษอากาศ

ภายหลังการติดตั้งระบบบำบัดใหม่ บริษัท ไพน์เทรดดิ้ง จำกัด เก็บตัวอย่างการวิเคาระห์ปริมาณสารมลพิษอากาศ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดมลพิษอากาศ

ก่อนเข้าระบบบำบัดมลพิษอากาศ

บริเวณปล่องระบายอากาศ

สรุปภาพรวมการดำเนินการ

  • ที่ตั้งโรงงาน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
  • โรงงานถูกชุมชนข้างเคียงร้องเรียนปัญหากลิ่น มลพิษอากาศ
  • อุตสาหกรรมจังหวัดออกหมายให้หยุดดำเนินการกิจการโรงงานไว้ก่อน เพื่อการปรับปรุง
  • หน่วยงานตามอำนาจของกรมควบคุมมลพิษต่างออกหมายสั่งให้ปรับปรุง
  • ภายหลังการปรับปรุงโดย บริษัท ไพน์ เทรดดิ้ง จำกัด ตามแนวทางข้างต้น ปัจจุบันโรงงานนี้ดำเนินกิจการได้ตามปกติ