การตรวจวัดสภาวะแวดล้อมและรายงานสารมลพิษ

บริษัท ไพน์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ประเภทนิติบุคคล เลขทะเบียน บ. 123-50-090 สามารถรับหน้าที่ในการควบคุม กำกับดูแล ดำเนินการและบำรุงรักษาระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ อากาศ น้ำ และการจัดการมลพิษกากให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดทำรายงานผลวิเคราะห์สามลพิษ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

จากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำหนดชนิดและขนาดโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษหรือสิ่งอื่นใด ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ. 2545 และตามประกาศเรื่อง การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2550

1
2
3
4

Environmental sampling laboratory.

เพื่อให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างครอบคลุม บริษัท ไพน์ เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมกับในเครือบริษัท เอ็มเม็กซ์แอสโซซิเอชั่น จำกัด ซึ่งเป็นที่ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว -244 เพื่อทำหน้าที่เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์

หากโรงงานของท่านประสบปัญหาเรื่องมลพิษที่ระบายออกสู่ภายนอก หรือเป็นโรงงานที่จัดอยู่ในประเภทที่ต้องจัดทำรายงานดังกล่าว บริษัท ไพน์ เทรดดิ้ง จำกัด มีความยินดีที่จะบริการงานทางด้านมลพิษโรงงานอย่างครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาในเรื่องกฎระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อม การออกแบบติดตั้งหรือปรับปรุงเพิ่มเติมประสิทธิภาพของระบบบำบัดมลพิษโรงงานที่ใช้อยู่ การจัดทำรายงานวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษซึ่งทำการวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของทางราชการหรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของเอกชนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบรายงานที่จัดทำขึ้นสำหรับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา บริษัทฯมีบุคลากรที่มีประสบการณ์สูง มีผลงานการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดมลพิษชนิดต่างๆ ให้แก่โรงงานชั้นนำจำนวนมาก รวมทั้งทีมงานที่ติดตามศึกษาระเบียบกฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เราจึงสามารถที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูและระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษที่เป็นทางการได้อย่างมีประสิทธิภาพ